دسته: حوادثRSS
رفتن به دانشگاه به جای ورود به زندان
۱۰ آذر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
حکم قابل تحسین قاضی دادگاه انقلاب خوی

رفتن به دانشگاه به جای ورود به زندان

در اقدامی قابل تامل و تحسین برانگیز یکی از قضات دادگاه انقلاب خوی در طی صدور حکم پرونده ای متهم را محکوم به رفتن دانشگاه و اخذ مدرک کارشانسی نمود.