اجتماع ضدصهیونیستی مردم شهرستان خوی

عکاس: فهیمه قاسمی