جلوه هایی از شکوه مردم دارالمومنین خوی در راهپیمایی روز قدس