گزارش تصویری از زمزمه نیایش و دعای عرفه در گزار شهدای خوی